Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
 
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
 
3
Komputer
V
 
4
Renang
V
 
5
Futsal
V
 
6
Musik dan Vokal
V
 
7
Drama
V
 
8
Bahasa Inggris
V
 
9
Lukis
V
 
10
Tari
V
 
11
Drama
V
 
12 Khitobah V  
13 Jurnalistik V  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar